GDPR (Ochrana osobných údajov)

GDPR (OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Auto Becchi, s.r.o.

Právny rámec

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ústava Slovenskej republiky

AKÉ POJMY SÚ SO SPRACÚVANÍM SPOJENÉ?

Týmto si Vám dovoľujeme predložiť informáciu o základných pojmoch, s ktorými tento dokument pracuje a to v zjednodušenej a prístupnejšej forme:

 • prevádzkovateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,
 • sprostredkovateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene,
 • účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,
 • osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,
 • osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,
 • dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,
 • spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,
 • prevádzkovateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
 • oprávnený záujem záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujem dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,
 • príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci, alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,
 • produkt – tovary, ktoré ponúkame,
 • služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, t.j. ide o spoločnosť, ktorej ste obchodným partnerom/klientom.

Prevádzkovateľom osobných údajov je v tomto prípade Auto Becchi, s.r.o., Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina, IČO: 44 624 948, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 50856/L

(ďalej len „AUTO BECCHI“).

Na AUTO BECCHI sa môžete obrátiť na linke +421 41 511 6100 alebo písomne na e-mailovej adrese: info@autobecchi.sk alebo na adrese AUTO BECCHI so sídlom Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli dodávať naše tovary, poskytovať naše služby a aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, obchodných partneroch, ktorí majú záujem o naše tovary, služby.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti a podpis. Ak podnikáte ako fyzická osoba-podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania.

 • Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

 • Zoznam telefonických hovorov alebo inej interakcie s Vami predovšetkým zoznam Vašich návštev u nás za účelom informovania sa o novom vozidle alebo za účelom kúpy tovaru alebo služby v našej spoločnosti.
 • Údaje o vozidlách klientov:

Kmeňové dáta vozidla (typ vozidla, farba, vybavenie atď.), údaje o servise vozidla (dátum ďalšej servisnej prehliadky, hladina oleja, opotrebenie bŕzd atď.), informácie o stave vozidla (najazdené kilometre, napätie batérie, stav dverí a dverí batožinového priestoru atď.)

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvame osobné údaje:

 • bez potreby Vášho súhlasu
 • s Vaším súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

 • Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely zmluvy uzatváranej s našou spoločnosťou resp. spoločnosťou v rámci skupiny, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene Vašej zmluvy/objednávky, pri dodávaní tovarov, služieb, pričom sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy/objednávky.

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie s Vaším súhlasom

 • Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku tovarov a služieb AUTO BECCHI resp. spoločností v rámci skupiny. Ponuky Vám môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,
 • výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s nami poskytovanými službami.

Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky tovarov a služieb AUTO BECCHI a našich obchodných partnerov. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky tovarov a služieb.

Udelený súhlas na marketingové účely, ak ste s AUTO BECCHI uzavreli zmluvu, trvá po dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu so spoločnosťou AUTO BECCHI a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky na AUTO BECCHI na linke +421-41-5116100 alebo písomne e-mailom na adrese info@autobecchi.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu AUTO BECCHI so sídlom Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina.

ODKIAĽ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A AKÚ DOBU MÁME ULOŽENĚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení zmluvy, objednávky a pri plnení zmluvy/objednávky,
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy/plnenia objednávky, aby sme Vám mohli dodávať tovary a poskytovať naše služby a tiež vymáhať prípadné pohľadávky vzniknuté zo zmlúv/objednávok. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov.

Ak ste s AUTO BECCHI uzatvorili zmluvu a nám ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov iba na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou AUTO BECCHI a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky tovarov a služieb skupiny AUTO BECCHI? Samozrejme, toto Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia.
 • Uveďte, komu odvolanie podávate.
 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné poslať iba v písomnej podobe, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Nezabudnite prosím odvolanie podpísať.

 • Písomným vyhlásením zaslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti AUTO BECCHI, Pri Celulźke 3631, 010 01 Žilina.

POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategória príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácii, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, čin nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad AUTO BECCHI môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať predovšetkým z dôvodu plnenia záruk za predaný tovar a služby.

Právo na obmedzenia spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievali, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, tel. č.:+421/2/3231 3220.

KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u AUTO BECCHI, a to zavolaním na AUTO BECCHI linku +421-41-5116100 a objasnením Vašej požiadavky alebo e-mailom na adresu info@autobecchi.sk alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať aj zmluvní partneri sprostredkovateľa. Napríklad môže ísť o spoločnosti zabezpečujúce riadny chod spoločnosti, napr. poskytovatelia poštových služieb, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, advokátske kancelárie, marketingové agentúry.

S uvedenými partnermi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti.

Stav ku dňu 21.05.2018

Informácia bude pravidelne aktualizovaná.