Blog

Ako postupovať pri škodovej udalosti a dopravnej nehode

Škodová udalosť alebo dopravná nehoda sú azda najnepríjemnejšie situácie, s akými sa môžeme na ceste stretnúť. Nezáleží pritom na tom, či ide o malé „šuchnutie“ alebo obrovskú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniam, vždy je potrebné pristupovať k nim zodpovedne. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať pri škodovej udalosti alebo dopravnej nehode. 

Dopravná nehoda vs. škodová udalosť

Zákon o cestnej premávke rozlišuje 2 udalosti, ktoré môžu nastať v cestnej premávke:

 • dopravná nehoda,
 • škodová udalosť.

Kým k dopravnej nehode sú účastníci povinní volať políciu, škodová udalosť si prítomnosť polície nevyžaduje.

 

Škodová udalosť

Udalosť v cestnej premávke, ktorá nespĺňa definíciu nehody. V minulosti bola škodová udalosť definovaná aj maximálnou výškou spôsobenej škody (3983 €). Túto definíciu však zrušila novela zákona o cestnej premávke v roku 2021.

Ide o udalosť kedy:

 • nebola zranená ani usmrtená žiadna osoba,
 • nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
 • neunikli žiadne nebezpečné veci.


Základnou podmienkou škodovej udalosti je dohoda účastníkov na zavinení vzniknutej udalosti v cestnej premávke.  Ak sa neviete s druhým účastníkom škodovej udalosti dohodnúť na jej zavinení, alebo máte podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, vždy neodkladne volajte políciu priamo na  miesto škodovej udalosti. 


Dopravná nehoda

Udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby,  poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo k úniku nebezpečných vecí.

Za dopravnú nehodu je považovaná aj situácia kedy:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky/odmietol sa podrobiť skúške,
 •  sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Vyhnite sa presúvaniu vozidiel, ktoré sa zúčastnili dopravnej nehody. Ak si ich presunutie vyžaduje bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky, vyznačte ich polohu na ceste alebo si odfoťte miesto nehody na mobil. 


Ako správne zdokumentovať škodu

Na dokumentáciu škody slúži prepisovacie tlačivo s názvom Správa o nehode. Tlačivo má štandardizovaný formát. Bolo vytvorené na základe modelu od Európskej asociácie poisťovní. To znamená, že tlačivo má rovnaký formát vo všetkých krajinách EÚ. Oceníte to najmä v pri dopravnej nehode v zahraničí. Obaja účastníci totiž vďaka tomu budete mať rovnaké tlačivo len vo svojom jazyku. Obsah si takto viete bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť

Správa o nehode slúži na uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých udalostiach v cestnej premávke (dopravných nehodách aj škodových udalostiach).


Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy. Napriek tomu vám odporúčame tlačivo mať v aute. Získať ho môžete vo svojej poisťovni alebo si ho môžete sami vytlačiť.

Tlačivo na stiahnutie: Správa o nehode


Postup ako vyplniť správu o nehode

Jedno tlačivo slúži pre obe vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodal, vypísal a ani ktorá poisťovňa ho vydala. Originál tlačiva ostáva vinníkovi nehody, druhý účastník si berie kópiu.


Povinnosť vypísať a podpísať Správu o nehode ukladá účastníkom škodovej udalosti zákon. Nestačí , ak si vymeníte len svoje osobné údaje. Rovnako je vašou povinnosťou upovedomiť o vzniku škody osobu, ktorej ste spôsobili hmotnú škodu, aj ak nebola priamym účastníkom škodovej udalosti (napríklad ste nacúvali do zaparkovaného auta, pri ktorom nebol majiteľ). Riešením určite nie je nechať mu za stieračom svoj kontakt. Takéto konanie môže byť vyhodnotené ako útek z miesta nehody, za čo vám môže hroziť aj odobratie vodičského preukazu. 


 1. Použite prepisovacie pero.
 2. Tlačivo vyplňte čitateľne paličkovým písmom a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.
 3. Otázky v bode 8 sa vzťahujú na doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti).
 4. Otázky v bode 9 sa vzťahujú k vodičskému preukazu.
 5. V bode 10 vyznačte presne miesto stretu.
 6. V bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka vašej nehody a na konci uveďte počet označených políčok.
 7. V bode 13 vyhotovte nákres nehody.
 8. Uveďte prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy.
 9. Všetci účastníci nehody podpíšte kompletne vyplnenú správu o nehode.

Nahlásenie škody poisťovni

Posledným krokom je oprava vozidla a uplatnenie si náhrady škody v poisťovni. Vinník nehody je povinný nahlásiť udalosť poisťovni, v ktorej má uzatvorené PZP do 15 dní od udalosti, ak k nej došlo v rámci SR alebo do 30 dní, ak ide o udalosť vzniknutú v zahraničí.

V prípade, ak máte na poškodené vozidlo uzatvorené aj havarijné poistenie bezprostredne po udalosti nahláste škodovú udalosť aj svojej poisťovni. Z havarijného poistenia si rovnako môžete uplatniť pokrytie škody aj vtedy, ak ste boli vinníkom nehody vy.

Po evidencii škodovej udalosti poisťovňou je škodová udalosť evidovaná pod špecifickým číslom. Od tohto momentu sme v prípade vášho záujmu schopní všetko vybaviť za vás. V prípade potreby riešenia poistnej udalosti, či akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať nášho prijímacieho technika pre poistné udalosti:

Peter Ostrochovský
prijímací technik pre poistné udalosti
041/ 511 61 10, 0903 451 091
ostrochovsky@autobecchi.sk


Náš autorizovaný servis spolupracuje s väčšinou slovenských poisťovní. Okrem kompletnej opravy vozidla preto vieme za vás vyriešiť aj všetku potrebnú komunikáciu s poisťovňou a obhliadku vozidla. Urobíme všetko preto, aby oprava vášho vozidla prebehla v čo najkratšom čase a bez akýchkoľvek problémov a nepríjemností. Jedna nepríjemnosť – vaša škodová udalosť – je predsa dosť. 


Veríme, že sme vám dostatočne objasnili ako postupovať pri škodovej udalosti. Zároveň vám ale prajeme, aby ste informácie z tohto nášho článku nikdy nepotrebovali využiť.

Leave a Comment